• Standaard header

Algemene voorwaarden LIME Incasso

Van toepassing per oktober 2016

1. Definities:
a: LIME Incasso: hierna genoemd als opdrachtnemer.
b: Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon en diens gemachtigd vertegenwoordiger, welke met LIME Incasso een overeenkomst aangaat.
c: Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever.
d: Overeenkomst: de tussen LIME Incasso en opdrachtgever gesloten overeenkomst voor het leveren van incassodiensten.
e: Hoofdsom: totaalbedrag van openstaande facturen.
f: Vordering: het totaalbedrag dat de debiteur dient te voldoen.
g: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die LIME Incasso levert, waarbij de opdrachtgever altijd afstand doet van haar zelf gestelde algemene voorwaarden.
h: Indien een bepaling van de algemene voorwaarden van LIME Incasso nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen blijven bestaan.
i:  LIME Incasso is altijd bevoegd opdrachten te weigeren en/of aangenomen opdrachten voortijdig te staken zonder opgave van reden.

2. Gegevens:
a: Alle gegevens die in een met LIME Incasso gesloten overeenkomst worden verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen nimmer, ook niet na afloop van de overeenkomst, worden vermenigvuldigd, noch op enige wijze geheel of gedeeltelijk bekend of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Indien door de opdrachtgever of door zijn medewerkers of aan hem gerelateerd personen om welke reden dan ook niet aan het in dit artikel bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is opdrachtgever verplicht alle door LIME Incasso geleden schade te vergoeden en haar te vrijwaren voor aanspraken op schadevergoeding die als gevolg door derden bij haar worden ingediend.
b: Opdrachtgever erkent dat LIME Incasso niet kan garanderen en/of instaan voor de juistheid, volledigheid en/of recentheid van versterkte inlichtingen, gegevens of adviezen. Opdrachtgever aanvaard dat iedere zakelijke beslissing een eventueel risico met zich meebrengt en dat LIME Incasso bij het verstrekken van adviezen en gegevens tegenover de opdrachtgever hiervoor geen zekerheid kan bieden op welke wijze dan ook.
c: LIME Incasso zal er alles aan doen om diefstal van gegevens op welke manier dan ook te voorkomen en uiterst zorgvuldig met deze informatie omgaan. LIME Incasso zal dan ook niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade na diefstal of verlies van gegevens.

3. Incasso
a: LIME Incasso is bij het uitvoeren van incasso werkzaamheden gebonden aan gedragsregels. De opdrachtgever aanvaardt deze aanpak bij het aangaan van een overeenkomst met LIME Incasso.
b: Indien gewenst kunnen medewerker(s) van LIME Incasso die belast zijn met debiteurenbezoeken op verzoek van de opdrachtgever een VOG verklaring tonen. Alle medewerkers van LIME Incasso zijn vrij van antecedenten.
c: Indien opdrachtgever LIME Incasso opdraagt een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever LIME Incasso in haar naam alle benodigde Incassohandelingen te verrichten die naar het oordeel van LIME Incasso noodzakelijk zijn, mits toegestaan door de wet.
Genoemde machtiging houdt onder meer in: schriftelijk en telefonisch benaderen van debiteur, ontvangen van gelden, wanneer nodig treffen van een betalingsregeling.
d: Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, geen contacten met de debiteur over de betreffende incasso te hebben en deze in alle gevallen naar LIME Incasso door te verwijzen. Indien opdrachtgever deze voorwaarde niet in acht neemt zal LIME Incasso de incassokosten bij de opdrachtgever verhalen, met beëindiging van het traject als gevolg.
e: LIME Incasso zal de door de opdrachtgever aangeleverde vordering binnen de wettelijke en/of contractuele incassokosten behandelen.
f: Opdrachtgever dient alle relevantie informatie die nodig is op een opdracht uit te voeren aan te leveren aan LIME Incasso. LIME Incasso is niet verantwoordelijk voor het onjuist, niet volledig of niet tijdig aanleveren van betreffende informatie.

g: Betalingen die LIME Incasso verschuldigd is aan de opdrachtgever nadat de debiteur betaald heeft worden binnen 5 werkdagen naar de opdrachtgever overgeboekt.
h: Om gebruik te maken van de gratis incasso dienst dient u zelf de debiteur op de hoogte gesteld te hebben van de incassokosten die berekend zullen worden wanneer er niet betaald wordt binnen het door u gestelde termijn van 14 dagen. LIME Incasso zal u altijd vragen een kopie hiervan mee te sturen met de aanvraag.
i: U kunt LIME Incasso ook de laatste aanmaning laten versturen, een Pré-incasso brief. U betaald eenmalig € 6,50 excl. Btw. LIME Incasso zal hiervoor eenmalig een brief (post of digitaal) versturen naar de debiteur met het verzoek binnen 14 dagen de factuur alsnog te voldoen. Wij zullen verder geen incassokosten doorbelasten. Indien u de brief aangetekend wilt versturen zullen de kosten hiervan boven op de € 6,50 excl. Btw komen.

4. Tarieven:
a: Wanneer de opdrachtgever de aangegeven trajecttijd doorloopt zonder dat LIME Incasso hierbij resultaat boekt, zitten hier voor de opdrachtgever geen (extra) kosten aan verbonden, met uitzondering van de eenmalige kosten voor ‘pré-incasso’.
b: Wanneer de opdrachtgever de opdracht voor het eindigen van het trajecttijd of bij het buiten om of in samenspraak met LIME Incasso, een overeenkomst sluit met betreffende debiteur, wordt door LIME Incasso de incassokosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
c: Wanneer de opdrachtgever binnen de eerste 14 dagen na het indienen van een vordering bij LIME Incasso directe betaling ontvangt van de debiteur, worden de aan de debiteur gerekende administratiekosten van de verstuurde (laatste) sommatie in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
d: Wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van de ‘belservice’ van LIME Incasso zullen de incasso kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Dit zal in overleg met de opdrachtgever een afgesproken uurtarief zijn plus eventuele onkosten zoals kilometer vergoeding en parkeerkosten indien dit op locatie van de opdrachtgever dient te gebeuren.
e: Als de op opdrachtgever LIME Incasso inschakelt voor het versturen van de laatste aanmaning (pré-incasso) waarin de debiteur nog geen incassokosten worden opgelegd zal LIME Incasso hiervoor € 6,50 excl. Btw. factureren. De opdrachtgever ontvangt hier digitaal een factuur van.  Wanneer de betaling na deze 14 dagen niet wordt voldaan, zal LIME Incasso, in overleg, overgaan tot een laatste sommatie waarin wel incasso kosten worden doorberekend.
f: LIME Incasso behoud zich het recht om zelf de hoogte van de incassokosten te bepalen, maar zal dit doen binnen de wettelijk bepaalde tarieven. Hierdoor zullen in sommige gevallen niet de maximale kosten berekend worden.

5. Betaling
a: Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum overgeboekt te zijn naar LIME Incasso, tenzij anders is overeengekomen.
b: LIME Incasso zal op haar beurt na betaling van de debiteur de hoofdsom of het resterende bedrag binnen 5 werkdagen overboeken naar de opdrachtgever.
c: Betalingen die in termijnen binnenkomen worden in termijnen naar u over gemaakt. Wij zullen de eventuele incassokosten inhouden van de laatste betaling(en).

6. Aansprakelijkheid
a: LIME Incasso levert te allen tijde een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan of aansprakelijk zijn voor het incasso resultaat.
b: LIME Incasso is te allen tijde niet aansprakelijk voor verlies, schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door verzuim, nalatigheid of onachtzaamheid van haar werknemers en of derden of voortvloeiend uit toevallige omstandigheden buiten haar controle bij het inwinnen, ontvangen, interpreteren, samenvatten, rapporteren, communiceren of leveren van diensten, adviezen en/of gegevens. LIME Incasso is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zelf niet als risico op eventueel gevolgschade vooraf bekend gemaakt is.

7. Wijziging van voorwaarden
LIME Incasso is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen, waarbij de wijziging van kracht zal zijn vanaf de bovenstaande genoemde datum.

8. Gebruik van logo’s en naam

a: Geen van de Logo’s noch de naam van LIME Incasso of LIME Group Netherlands mogen zonder toestemming van LIME Group Netherlands gebruikt worden.

b: In overleg kunnen uw naam en/of daaraan gerelateerde logo(‘s) als referentie plaatsen op onze website.

 • Soorten Incasso

  Soorten Incasso

  U heeft al kosten gemaakt door een dienst of product te leveren, vervolgens blijft de debiteur in gebreken met de betaling.

  Lees meer
 • Debiteurenbeheer

  Debiteurenbeheer

  Laten uw klanten u regelmatig met onbetaalde rekeningen zitten? En heeft u geen tijd of zin om hier achter aan te moeten gaan?

  Lees meer
 • Advies op maat

  Advies op maat

  In veel gevallen kan een aanpassing in uw algemene voorwaarden een hoop gedoe voorkomen. Wij geven u graag advies op maat.

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.